Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Veneilijät ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on:
a) Veneilyn turvallisuuden ja hyvien merimiestapojen vaaliminen.
b) Jäsenistön veneilytaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen.
c) Yhteistyön ja koulutuksen kehittäminen yhdessä muiden veneilyjärjestöjen kanssa.
d) Näsijärven tilan ja rantojen rakentamisen seuraaminen ja vaikuttaminen niin, että vesistön virkistyskäyttö turvataan.
Yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, jäsenten tapaamisia ja vastaavaa toimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistys perustaa ja ylläpitää venesatamaa.

3§ TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää juhlia, arpajaisia ja huvitilaisuuksia tarvittavin luvin sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi välittää jäsenilleen veneily- ja merenkulkutarvikkeita voittoa tavoittelematta. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa ja yhdistyksen jäsenten seuraan katsastetuista aluksista alusluetteloa.
Yhdistyksen jäsenille kuuluvat alukset voivat käyttää yhdistyksen tunnusviiriä. Tunnusviirin käytöstä säädetään viiriohjesäännöissä.
Yhdistyksen jäseniä ovat:
-Varsinaiset jäsenet / 18 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt
-Nuorisojäsenet / alle 18 vuotiaat
-Perhejäsenet / varsinaisten jäsenten perheiden jäsenet
-Kannatusjäsenet / henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.
-Kunniajäsenet / kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai kommodorille tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai on toiminnallaan aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa. Erottamistapauksessa on asianomaista kuultava. Erottamista koskevan päätöksen tulee olla yksimieli- nen ja se on perusteluineen merkittävä pöytäkirjaan.
Jäsen, joka ei tyydy hallituksen tekemään, itseään koskevaan erottamispäätökseen voi pyytää asian käsittelyä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Kirjallinen valitus on jätettävä kommodorille 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Erottamispäätöksen on tällöin astuakseen lopullisesti voimaan saatava vähintään 2/3 asian johdosta annetuista äänistä.
Jäsen, joka ei kalenterivuoden aikana ole maksanut jäsenmaksua, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi ja poistetaan jäsenluettelosta.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous, sekä ylimääräinen kokous.
Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja ylimääräiset kokoukset aina, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kutsut yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisena vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Tämän lisäksi voidaan kokouskutsu myös julkaista tiedotusvälineessä.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella kunniajäsenellä ja varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kanta, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi henkilövaaleissa arpa.

6§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja. sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi edelliseltä vuodelta
6 Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen tilinpäätökseksi edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
7 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
8 Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Määrätään seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksun suuruudet erikseen kullekin jäsenryhmälle
10 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja eli kommodori
11 Päätetään seuraavan vuoden hallituksen jäsenten lukumäärä
12 Valitaan hallituksen jäsenet sen mukaisesti mitä kohdassa 11 on päätetty
13 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä päätetään tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus
14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut as

7§ HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja eli kommodori ja 5-10 varsinaista jäsentä. Kommodorin toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Muut hallituksen jäsenet valitaan siten, että puolet (2-5) heistä on vuosittain erovuorossa. Jäsenten toimikausi on vuosikokouksesta kaksi vuotta eteenpäin, kunnes uudet jäsenet vuosikokouksessa jälleen valitaan.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet voidaan valita välittömästi uudelleen.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan eli varakommodorin, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessa varakommodorin kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kommodori tai hänen estyneenä ollessaan varakommodori mukaanlettuna ovat läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voi päättää vuosikokous 3/4 kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

11§ YHDISTYKSEN LOPETTAMINEN
Mikäli yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Ylöjärven kunnalle käytettäväksi veneilyharrastuksen edistämiseen.